Despre noi

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ, cu sediul în Municipiul Craiova, str. N. Titulescu, nr. 22. corp B, etaj 1, număr şi data înscriere în registrul special: 81/03.11.2009, C.I.F: RO26186870 este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, ca persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică. Activităţile pe care ADI ECODOLJ le coordonează sunt:

  1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deseurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
  2. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
  3. Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
  4.  Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
  5. Sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare;
  6. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
  7. Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare.

Scopul Asociaţiei este promovarea şi reprezentarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale membre, în legătură cu: a) promovarea, finanţarea şi implementarea în comun a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, Domeniul major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management a deşeurilor”; b) gestionarea în comun a activităţilor de salubrizare mai sus menţionate c) înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării activităţilor; d) funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi publice aferente activităţilor; e) realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activităţilor, pe baza unei strategii locale comune de dezvoltare a activităţilor şi a sistemelor de utilităţi publice aferente, aprobată la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre prin hotărâri ale autorităţilor (inclusiv activităţile de exploatare a staţiilor de transfer/sortare/compostare construite prin Proiect, precum şi transportul deşeurilor de la acestea la depozitul conform).

Asociaţia are rolul de a încheia, în numele şi pe seama localităţilor membre, inclusiv în numele şi pe seama judeţului Dolj, contractele de delegare a gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare menţionate mai sus, contracte care vor fi atribuite unor operatori prin licitaţie publică.

După intrarea în funcţiune a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj, Asociaţia va aproba totodată tarifele şi va monitoriza contractele de delegare a gestiunii activităţilor legal încheiate de asociaţi, şi care sunt în derulare la acel moment.

Interesul comun pe care se bazează constituirea Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii prestării Activităţilor, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul ” poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Activităţilor.

Despre ADIECODOLJ

Conducere: Adela Plăcintescu – Director Executiv

 

Statut/Act constitutiv: