Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, cu sediul in Municipiul Craiova, str. N. Titulescu, nr. 22. corp B, etaj 1, numar si data înscriere în registrul special: 81/03.11.2009, C.I.F: RO26186870 este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica înfiintata în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, ca persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica.

  1. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;
  2. Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora
  3. Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;
  4.  Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare;
  5. Sortarea deseurilor municipale si deseurilor similare în statiile de sortare;
  6.  Maturatul, spalatul, stropirea si întretinerea cailor publice, exceptie facand Mun. Craiova si localitatile care si-au exprimat optiunea in acest sens;
  7. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;
  8. Administrarea depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare;
  9. Scopul Asociatiei este promovarea si reprezentarea intereselor unitatilor administrativ-teritoriale membre, în legatura cu: a) promovarea, finantarea si implementarea în comun a Proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Dolj”, cu asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Interventie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management a deseurilor”; b) gestionarea în comun a activitatilor de salubrizare mai sus mentionate c) înfiintarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finantarea, monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii activitatilor; d) functionarea, administrarea si exploatarea în comun a sistemelor de utilitati publice aferente activitatilor; e) realizarea în comun a proiectelor de investitii publice pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activitatilor, pe baza unei strategiei locale comune de dezvoltare a activitatilor si a sistemelor de utilitati publice aferente, aprobata la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale membre prin hotarâri ale autoritatilor (inclusiv activitatile de exploatare a statiilor de transfer/sortare/compostare construite prin Proiect, precum si transportul deseurilor de la acestea la depozitul conform).

Asociatia are rolul de a încheia, în numele si pe seama localitatilor membre, inclusiv în numele si pe seama judetului Dolj, contractele de delegare a gestiunii activitatilor componente ale serviciului de salubrizare men?ionate mai sus, contracte care vor fi atribuite unor operatori prin licitatie publica.

Dupa intrarea în functiune a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj, Asociatia va aproba totodata tarifele si va monitoriza contractele de delegare a gestiunii activitatilor legal încheiate de asociati, si care sunt în derulare la acel moment.

Interesul comun pe care se bazeaza constituirea Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunatatirea calitatii prestarii Activitatilor, în conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul ” poluatorul plateste”, atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitara aferenta Activitatilor.

 

 

Conducere: Adela Plăcintescu – director executiv

 

Statut/Act constitutiv: